Regulamin Systemu uPaid

I Postanowienia wstępne

1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, spółka uPaid Sp. z o.o. (zwana dalej: Spółką lub uPaid) tworzy regulamin Systemu uPaid (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez uPaid usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki uchwalonym przez Zarząd Spółki, do którego uprawnień należy zmiana treści Regulaminu.

3. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest spółka uPaid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 27/179 wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000387683, NIP 525-250-78-99, Regon 142961695.

 

II Definicje

1. Acquirer –Organizacja przeprowadzająca płatność (Autoryzację i Rozliczenie) w oparciu o dane wysłane z Systemu uPaid. Podmiot, który zawarł umowę z uPaid, jako z Acquirer Service Providerem, dotyczącą technicznej obsługi transakcji.

2. Autoryzacja - potwierdzenie przez Użytkownika zlecenia płatności i potwierdzenie za pośrednictwem Acquirera dostępności środków na rachunku bankowym posiadacza Karty płatniczej.

3. BOK - Biuro Obsługi Klienta uPaid.

4. CVC2/CVV2 - kody zabezpieczające Karty płatniczej utrwalone na Karcie.

5. Karta lub Karta płatnicza – instrument płatniczy wydany przez bank pod auspicjami organizacji płatniczych, za pomocą którego możliwe jest przeprowadzanie Transakcji MO/TO/IO i MMRP.

6. Merchant – Przedsiębiorca, który zawarł umowę z uPaid, jako z Merchant Service Providerem, dotyczącą technicznej obsługi transakcji świadczonych na jego rzecz. Również Spółka pełniąca rolę sprzedawcy usług.

7. mPIN – Mobile Personal Identification Number; kod zabezpieczający Karty płatniczej nadawany przez Użytkownika i zapisywany w Systemie uPaid.

8. MSISDN - numer telefoniczny identyfikujący Użytkownika w sieci Operatora.

9. Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną.

10. PAN – Primary Account Number; szesnastocyfrowy numer karty płatniczej zapisywany w Systemie uPaid, niezbędny do dokonania płatności.

11. Płatność - transfer środków płatniczych dokonywany za pośrednictwem Systemu uPaid.

12. Rejestracja - założenie rachunku ewidencyjnego oraz jego aktywacja w Systemie uPaid. Rachunek ewidencyjny jest powiązany z MSISDN.

13. Rozliczenie – Przekazanie przez Acquirera na wskazany przez Merchanta rachunek bankowy kwot zrealizowanych Transakcji.

14. Service Manager – instytucja pełniona przez System uPaid w ramach systemu organizacji płatniczych polegająca na wspieraniu Merchantów, jako Merchant Service Provider oraz Acquirerów, jako Acquirer Service Provider przy obsłudze Transakcji płatniczych oraz współpracy z innymi Service Managerami w celu realizacji tych Transakcji.

15. System uPaid – system umożliwiający powiązanie Użytkownika z jego kontem, MSISDN oraz Kartami płatniczymi, pozwalający na wykonywanie usług płatniczych świadczonych drogą elektroniczną bez fizycznej obecności Karty płatniczej.

16. Transakcja lub Transakcja płatnicza – Autoryzacja, dla której wysłano żądanie Rozliczenia do Acquirera. 

17. Transakcje MMRP – Transakcje MasterCard Mobile Remote Payment; system transakcji płatniczych bez fizycznej obecności Karty. Zlecenie odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika kodu mPIN przypisanego do Karty płatniczej.

18. Transakcje MO/TO/IO – Transakcje Mail Order/Telephone Order/Internet Order; system transakcji płatniczych bez fizycznej obecności Karty. Zlecenie odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika danych jego Karty przez zabezpieczoną stronę www lub przez sieć telekomunikacyjną.

19. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych uprawniona do korzystania z płatności, w tym płatności w ramach Systemu uPaid lub upoważniona przez innego Użytkownika na jego ryzyko i odpowiedzialność; Osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba w wieku pomiędzy 13 rokiem życia a pełnoletniością może być Użytkownikiem po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

 

III Rejestracja 

1. Z Systemu uPaid mogą korzystać jedynie zarejestrowani Użytkownicy.

2. Rejestracja odbywa się poprzez:

2.1 Rejestrację bezpośrednią w systemie uPaid poprzez stronę internetową https://upaid.pl lub aplikację mobilną z obsługą płatności w Systemie uPaid wydaną przez Spółkę.

2.2 Rejestrację pośrednią poprzez podmioty oraz banki powiązane umowami partnerskimi ze Spółką w ramach Systemu uPaid.

3. Użytkownik Systemu uPaid jest identyfikowany w Systemie poprzez indywidualny numer MSISDN 

4. W procesie rejestracji użytkownik podaje:

4.1 Imię i nazwisko

4.2 MSISDN (numer telefonu)

4.3 Adres e-mail

4.4 Hasło do konta w Systemie uPaid

4.5 Adres (opcjonalnie)

5. Aby móc opłacać usługi w Systemie uPaid Użytkownik rejestruje:

5.1 PAN (numer) Karty płatniczej

5.2 Datę ważności Karty

 

IV Wyrejestrowanie

1. Użytkownik rejestrujący się w Systemie uPaid ma możliwość wyrejestrowania się z Systemu oraz likwidacji swojego konta poprzez wysłanie do BOK na adres prośby o anulację. Prośba o anulację rozpatrywana jest w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania prośby.

2. Konta Użytkowników, którzy wykonali czynność wskazaną w punkcie poprzedzającym są blokowane.

3. Konta Użytkowników nieużytkujących Systemu uPaid przez 180 dni są blokowane.

4. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie trwania blokady wysłać prośbę o odblokowanie konta do BOK na adres . Prośba o odblokowanie jest rozpatrywana w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania prośby. 

5. W przypadku nie wykonania czynności wskazanej w punkcie poprzedzającym po 90 dniach od dnia nałożenia blokady konta są trwale usuwane.

6. Użytkownik po zalogowaniu do Systemu uPaid może w dowolnym momencie wyłączyć dowolną z zarejestrowanych w Systemie uPaid kart płatniczych.

 

V Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Spółka świadczy usługę Service Manager, polegającą na:

1.1 rejestracji Kart płatniczych Użytkowników;

1.2 obsłudze w zakresie weryfikacji danych Użytkowników i danych Kart płatniczych Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczych;

1.3 udostępnianiu informacji o Kartach Użytkowników do przeprowadzenia transakcji płatniczych u Merchantów obsługiwanych przez innych Service Managerów;

1.4 pobieraniu informacji o Kartach Użytkowników od innych Service Managerów do przeprowadzania transakcji płatniczych u Merchantów obsługiwanych przez Spółkę.

2. Spółka świadczy usługę Merchant Serwis Provider, mającą za zadanie wsparcie Merchantów w ich funkcjonowaniu, a polegającą na:

2.1 rejestracji Kart płatniczych Użytkowników będących klientami Merchanta;

2.2 obsłudze w zakresie weryfikacji danych Użytkowników i danych Kart płatniczych Użytkowników, także tych będących już w posiadaniu innych Service Managerów, rejestrowanych podczas transakcji dokonywanych między ich Klientami a Merchantami;

2.3 pośrednictwie w obciążeniu karty na zlecenie Klienta w ramach płatności drogą elektroniczną za różnego rodzaju produkty i usługi oferowane przez Merchantów.

3. Spółka świadczy usługę Acquirer Service Provider, mającą za zadanie wsparcie Acquirerów w ich funkcjonowaniu, a polegającą na:

3.1 obsłudze w zakresie weryfikacji danych Użytkowników i danych Kart płatniczych Użytkowników;

3.2 dostarczaniu w bezpieczny sposób Acquirerowi zweryfikowanych danych kartowych Użytkowników niezbędnych do przeprowadzenia płatności (Autoryzacji i Rozliczenia) zleconych przez Użytkowników na rzecz Merchantów. Na podstawie udostępnionych przez Spółkę informacji na temat Karty Użytkownika Acquirer zyskuje potwierdzenie bezpieczeństwa płatności, która ma nastąpić ze strony Użytkownika.

 

VI Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie ze świadczonych przez Spółkę usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w systemie uPaid i (MSISDN) numeru telefonu , który jest powiązany z kontem.

2. Zrealizowanie Transakcji w Systemie uPaid poprzez podanie przez Użytkownika kodu CVC2/CVV2 lub mPIN wymaga zarejestrowania na koncie lub u innego Service Managera Karty płatniczej z możliwością obsługi Transakcji MO/TO/IO.

3. Realizacja usługi dla Merchanta i Acquirera nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo dokonanego zlecenia Użytkownika.

4. Odpowiedzialność za przeprowadzenie Rozliczenia ponosi Acquirer. Czas przeprowadzenia Rozliczenia jest zgodny z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu.

5. Zasady korzystania z usług realizowanych przez Merchantów zostały określone w ich regulaminach, które to nie stanowią integralnej części Umowy z uwagi na ograniczony zakres działań wykonywanych przez Spółkę w ramach usługi Merchant Service Managera dla Merchantów, a są dostępne na ich stronach informacyjnych.

6. Zasady korzystania z usług realizowanych przez Acquirerów, w tym koszty Transakcji, zostały określone w ich regulaminach, które to nie stanowią integralnej części Umowy z uwagi na ograniczony zakres działań wykonywanych przez Spółkę w ramach usługi Acquirer Service Managera dla Acquirerów, a są dostępne na ich stronach informacyjnych.

7. Aby uzyskać informacje na temat stanu realizacji usług należy skorzystać z konta w systemie uPaid lub skontaktować się z BOK.

8. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących usług realizowanych w ramach Systemu uPaid

9. Użytkownik może – poprzez zaznaczenie stosownej opcji – wyrazić zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych drogą elektroniczną.

10. Użytkownik może - poprzez zaznaczenie stosownej opcji - wyrazić zgodę na otrzymywanie od uPaid faktur drogą elektroniczną.

 

VII Przetwarzanie danych osobowych i kartowych Użytkowników

1. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Systemie uPaid jest Spółka.

2. Spółka dokonała rejestracji prowadzonego przez siebie zbioru danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Spółka w swojej bazie danych osobowych i kartowych Użytkowników może przetwarzać następujące dane: numer telefonu Użytkownika, PAN (numer Karty płatniczej Użytkownika), datę ważności Karty płatniczej Użytkownika, numer mPIN ustanowiony dla Karty płatniczej Użytkownika, adres e-mail Użytkownika, imię i nazwisko Użytkownika oraz adres Użytkownika (opcjonalnie).

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926). 

5. Na podstawie art. 32 wspomnianej w punkcie poprzedzającym Ustawy każda osoba powierzająca Spółce swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6. Dane kartowe Użytkowników, zebrane w procesie rejestracji kart płatniczych przechowywane są w bazie uPaid zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PCI DSS. Spółka odpowiedzialna jest za wdrożenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów przekazywania informacji, a protokoły przekazywania danych stosowane przez Spółkę zapewniają bezpieczeństwo transakcji, płatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych posiadaczy Kart.

7.  Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę w celu należytego wykonania usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

8. Dane zbierane przez uPaid do prowadzonego przez siebie zbioru danych mogą być przekazywane do następujących odbiorców, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), i wnioskiem zgłoszonym do Generalnego Inspektora Danych Osobowych:

 -  inni Service Managerzy – w zakresie usług realizowanych przez spółkę;

 - Acquirer – tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia operacji rozliczeniowo-autoryzacyjnej.

9. Przekazywanie danych osobowych do innych Service Managerów i do Acquirera odbywa się w odpowiednio zabezpieczony i zaszyfrowany sposób zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa uPaid Sp. z o.o. dostępną na stronie www.upaid.pl  i zasadami PCI DSS.

10. W przypadku kiedy Użytkownik, którego dane zostały zarejestrowane w bazie innego Service Managera, zechce skorzystać z usługi Merchanta obsługiwanego przez uPaid, jego dane osobowe i kartowe, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przekazane przez wspomnianego Service Managera zostają utrwalone w zbiorze danych Użytkowników uPaid. Proces ten następuje zgodnie z regulaminem Service Managera przekazującego dane, jak i umową zawartą pomiędzy uPaid a wspomnianym Service Managerem. 

 

VIII Finansowanie płatności

1. Za usługi świadczone na rzecz Użytkownika i Merchanta podmioty obsługujące płatność (Spółka i Acquirer) obciążają ich z zarejestrowanej w Systemie Karty płatniczej na zasadach ogólnych Transakcji MO/TO/IO i MMRP w momencie dokonania tych Transakcji.

2. Transakcja uważana jest za opłaconą tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika i Karty Użytkownika – PAN, data ważności, kod CVC2/CVV2 lub mPIN (opcjonalnie), rodzaj karty (możliwość obsługi transakcji MO/TO/IO), oraz pozytywnego wyniku Autoryzacji zwróconego przez Acquirera.

3. Odmowa realizacji Transakcji nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji. W przypadku odmowy realizacji Transakcji Karta płatnicza Użytkownika nie zostanie obciążona.

 

IX Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług wymienionych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Spółką i Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://upaid.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej z obsługą płatności w Systemie uPaid wydaną przez Spółkę lub za pośrednictwem podmiotów oraz banków powiązanych umowami partnerskimi z uPaid w ramach Systemu uPaid. 

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą Rejestracji pod warunkiem potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Spółkę.

 

X Reklamacje

1. Składanie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Spółkę do BOK odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: .

2. Przedmiotem reklamacji może być wykonanie przez Spółkę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:

3.1 powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci internetowej, przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych

3.2 inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada.

3.3 reklamacja usługi, która została wykonana po utracie wyłącznej a niezgłoszonej kontroli nad numerem MSISDN (kradzież, chwilowe pozostawienie telefonu bez kontroli, oddanie telefonu). W takim przypadku Użytkownik powinien natychmiast zgłosić zdarzenie do BOK (czynne tylko w godzinach pracy uPaid podanych na stronie internetowej uPaid) jednocześnie logując się do swojego konta w Systemie i wyłączając wszystkie Karty płatnicze

4. Składanie reklamacji odbywa się również poprzez Merchantów, którzy w uzasadnionych przypadkach reklamacji usług świadczonych przez Spółkę kierują reklamację do Spółki.

5. Spółka zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi na reklamację. Termin ten liczony jest od daty zarejestrowania reklamacji w Spółce.

 

XI Zastrzeżenia

1. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

2. Spółka ze względu na możliwość naruszenia interesów osób trzecich zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia płatności do realizacji. Odmowa taka nie wymaga uzasadnienia.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Spółka nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

 

 

XII Usługa Zasileń GSM Prepaid

1. Spółka świadczy usługę zasileń kont GSM Prepaid będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną (zwaną dalej Usługą Zasileń GSM Prepaid).

2. Usługa Zasileń GSM Prepaid polega na możliwości zasilenia przez Użytkownika dowolnego numeru telefonu w systemie GSM z kontem Prepaid kwotą w walucie PLN poprzez aplikację mobilną „mPotwór”, poprzez stronę internetową www.sklep.upaid.pl oraz poprzez wysłanie SMS-a z kodem będącym zleceniem doładowania.

3. Z Usługi Zasileń GSM Prepaid może skorzystać każdy Użytkownik zarejestrowany w Systemie uPaid, który zarejestrował na swoim koncie Kartę płatniczą.

4. Usługa Zasileń GSM PrePaid dotyczy:

4.1 kont przedpłaconych w sieci „Orange”

4.2 kont przedpłaconych w sieci „Plus”

4.3 kont przedpłaconych w sieci "Nju Mobile"

4.4 kont przedpłaconych w sieci „T-Mobile”

4.5 kont przedpłaconych w sieci "Heyah"

4.6 kont przedpłaconych w sieci "Play"

5. Usługa zasileń GSM Prepaid umożliwia zasilenie konta dowolną kwotą z ograniczeniem do nominałów dostępnych w aplikacji mobilnej „mPotwór” oraz na stronie internetowej www.sklep.upaid.pl. 

6. Dla doładowań poprzez SMS-y z kodami dodatkowo Spółka ogranicza wartość doładowania do wysokości 100 zł na dzień dla jednego Użytkownika.

 

XIII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki, przy czym o zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres e-mailowy Użytkownika podany przy Rejestracji.

3. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie pięciu dni od daty ich umieszczenia na stronach internetowych uPaid.

 

POBIERZ REGULAMIN W PDF

SCROLL TO TOP