Regulamin aplikacji mobilnej „mPotwór”

§ I Postanowienia wstępne

1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), spółka uPaid Sp. z o.o. (zwana
dalej „Spółką”) tworzy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną (zwany
dalej „Regulaminem”) na potrzeby świadczonej przez Spółkę usługi doładowań
telekomunikacyjnych przedpłaconych kont numerów telefonów komórkowych
(zwanej dalej „Usługą”) poprzez aplikację na urządzenia mobilne „mPotwór” (zwaną
dalej „Aplikacją”).

2. Usługodawcą Usługi opisanej w Regulaminie jest Spółka uPaid z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Cząstkowskiej 14, 01-678 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387683, NIP
525-250-78-99, Regon 142961695.

§ II Przedmiot

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez Użytkownika z
Aplikacji i świadczenia przez Spółkę Usługi na rzecz Użytkownika w Aplikacji.

§ III Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika

1. Z Usługi w Aplikacji może skorzystać osoba fizyczna powyżej 16 roku życia
uprawniona do dokonywania transakcji płatniczych kartą płatniczą w swoim imieniu
lub upoważniona do dokonywania transakcji płatniczych w imieniu posiadacza karty
płatniczej (zwana dalej „Użytkownikiem”).

2. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji przysługują Spółce. Użytkownik korzysta z
Aplikacji w celach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem i
nie może w niej dokonywać żadnych zmian i modyfikacji, ani udzielać sublicencji na
Aplikację. Spółka nie pobiera opłat licencyjnych za korzystanie z Aplikacji.

3. Aplikacja może być pobrana ze sklepu z aplikacjami mobilnymi na urządzenie
mobilne (Spółka nie pobiera za to opłaty) i działa na urządzeniach a) z
zainstalowanym systemem operacyjnym Android 4.0 i wersje wyższe oraz iOS 8.0 i
wersje wyższe oraz b) z dostępem do Internetu.

4. Użytkownik loguje się do swojego konta w Aplikacji przy użyciu swojego numeru
telefonu i po podaniu kodu z wiadomości SMS wysłanej na ten numer telefonu.

5. W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji Spółka utrzymuje sesję
zalogowania Użytkownika do jego konta oraz do systemu płatności MasterPass w
Aplikacji na urządzeniu mobilnym. W trakcie zalogowania Użytkownik jest
zobowiązany do uniemożliwienia korzystania z Aplikacji przez inne osoby oraz
zawsze do nieudostępniania danych do logowania osobom nieuprawnionym.

6. Spółka jest uprawniona do zablokowania dostępu do konta Użytkownika w wyniku
zgłoszenia przez niego takiego wniosku lub w wyniku stwierdzenia naruszenia
Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w tym nieuprawnionego użycia
konta Użytkownika. Do czasu ustania przyczyn blokady nie jest możliwe korzystanie
z konta Użytkownika.

§ IV Rejestracja i przetwarzanie danych osobowych

1. Skorzystanie z Usługi wymaga:
1) rejestracji Użytkownika w Portfelu uPaid Wallet Masterpass poprzez podanie
wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Aplikacji
albo
2) rejestracji Użytkownika w dowolnym portfelu elektronicznym systemu
MasterPass.

2. Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych danych oraz do
ich aktualizacji.

3. Dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia dla nich
Usługi i w celu świadczenia dla nich Usługi są udostępniane Spółce przez podmioty
administrujące zbiorami danych osobowych portfeli elektronicznych Masterpass za
zgodą Użytkowników.

§ V Warunki świadczenia Usługi w Aplikacji

1. W Aplikacji świadczona jest Usługa będąca, w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2. Doładowanie numeru telefonu w Aplikacji jest możliwe dowolną kwotą z
ograniczeniem do nominałów dostępnych w Aplikacji i operatorów sieci
komórkowych wymienionych w Aplikacji. Użytkownik może też skorzystać z
doładowania promocyjnego, jeżeli taka możliwość została udostępniona dla jego
numeru telefonu w Aplikacji, i uzyskać w ten sposób bonus, zniżkę lub inne
świadczenie przewidziane w ramach promocji. W przypadku promocji
organizowanych przez operatorów sieci komórkowych Użytkownik jest związany
postanowieniami regulaminów promocji wydanych przez tych operatorów.

3. Użytkownik, aby skorzystać z Usługi, powinien zalogować się do swojego konta w
Aplikacji podając numer telefonu, wprowadzić kod weryfikacyjny z otrzymanej od
Spółki wiadomości SMS, wskazać numer telefonu do doładowania, wskazać
operatora sieci komórkowej obsługującego podany numer telefonu, wskazać kwotę
doładowania i dokonać płatności wybraną metodą płatności.

4. Niezwłocznie po zakończeniu przeprowadzania transakcji płatniczej Użytkownik
otrzymuje informację o jej prawidłowym zrealizowaniu albo niezrealizowaniu w
Aplikacji.

5. Doładowanie konta telefonicznego nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od
otrzymania przez Spółkę potwierdzenia zrealizowania transakcji płatniczej przez
Użytkownika, co stanowi warunek świadczenia Usługi. Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Spółki lub
takich, na które Spółka nie ma wpływu, zwłaszcza za opóźnienia wynikłe z działań
lub zaniechań operatorów sieci komórkowych i dostawców usług płatniczych.

6. W chwili spełnienia Usługi przez Spółkę Użytkownik otrzymuje informację o
potwierdzeniu doładowania w wiadomości e-mail.

7. Aby uzyskać informacje o stanie realizacji Usługi Użytkownik może skontaktować
się z Biurem Obsługi Klienta, dostępnym pod adresem e-mail: .

§ VI Płatność i koszty Usługi

1. Płatność za Usługę dokonywana jest przez Użytkownika w Aplikacji metodą
MasterPass i następuje w wyniku udanej autoryzacji karty płatniczej. Autoryzacja
karty płatniczej w systemie MasterPass następuje zgodnie z regulaminem danego
portfela elektronicznego MasterPass, z którego korzysta Użytkownik.

2. Spółka obciąża Użytkownika z zarejestrowanej w systemie MasterPass karty
płatniczej na kwotę nominalnej wartości doładowania telekomunikacyjnego na
zasadach ogólnych transakcji bez fizycznego udziału karty płatniczej.

3. Brak udanej autoryzacji płatności nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji. W
takim przypadku karta płatnicza Użytkownika nie zostanie obciążona, a Usługa
spełniona.

4. Dla zachowania bezpieczeństwa dokonywania transakcji płatniczych przez
Użytkowników Aplikacja zawiera następujący kwotowy limit transakcji: łączna kwota
500 zł doładowań telekomunikacyjnych dla Użytkownika w miesiącu.

§ VII Warunki obowiązywania umowy

1. Zawarcie umowy przez Spółkę z Użytkownikiem o korzystanie z Aplikacji i
świadczenie Usługi na podstawie Regulaminu następuje w momencie akceptacji
przez Użytkownika Regulaminu w Aplikacji na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik może zgłosić wniosek o usunięcie konta, co jest równoznaczne z
wypowiedzeniem umowy, poprzez wiadomość e-mail na adres: lub
pocztą na adres Spółki.

3. Spółce przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy poprzez wysłanie wiadomości
e-mail na adres Użytkownika z następujących przyczyn:
1) Użytkownik używał Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami
Regulaminu i w celach sprzecznych z jej przeznaczeniem,
2) zaistniało uprawdopodobnienie podejrzenie naruszania przez Użytkownika
obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na sposób realizacji
umowy, a w szczególności podejrzenia dokonywania nielegalnych transakcji
płatniczych.

4. Okres wypowiedzenia umowy wynosi miesiąc.

5. Usługa świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu, ze swej istoty i
charakteru, jest co do zasady świadczona niezwłocznie po jej zleceniu przez
Użytkownika. Z uwagi na powyższe Użytkownik mocą Regulaminu wyraża
zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminów do
odstąpienia od odpowiedniej umowy/ów w trybie przewidzianym ustawą z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W związku z tym Spółka informuje, że
na podstawie art. 40 ust. 6 pkt 1 wspomnianej ustawy, ze względu na całkowite
wykonanie umowy świadczenia Usługi na żądanie klienta przed upływem 14
dni od jej zlecenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy świadczenia Usługi w ciągu 14 dni od jej zlecenia.

§ VIII Reklamacje

1. Składanie reklamacji odbywa się w formie wiadomości poczty elektronicznej na
adres e-mail: .

2. Przedmiotem reklamacji jest niewykonanie przez Spółkę Usługi lub wykonanie jej
niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.

3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
1) powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym
funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
2) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania
Spółka nie odpowiada,
3) podanie niewłaściwego numeru telefonu do doładowania,
4) reklamacja Usługi, która została wykonana po utracie wyłącznej kontroli nad
numerem telefonu w wyniku kradzieży urządzenia, chwilowego
pozostawienia urządzenia bez kontroli, oddania urządzenia osobie trzeciej,
jeżeli Użytkownik w takim przypadku niezwłocznie nie zastrzegł w banku
karty płatniczej podpiętej do konta w Aplikacji.

4. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis
zgłaszanych zastrzeżeń.

5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia informacji, Spółka zwraca się do
Użytkownika w formie wiadomości poczty elektronicznej z prośbą o podanie
szczegółów świadczonej Usługi.

6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania
i zawiadamia Użytkownika o rozstrzygnięciu pisemnie lub w formie wiadomości
poczty elektronicznej.

7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka
informuje o tym Użytkownika w formie wiadomości poczty elektronicznej podając
przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

8. Wszelkiego rodzaju uznane przez Spółkę zwroty dokonywane są na rachunek
właściwy dla karty płatniczej, z której dokonano pierwotnej transakcji.

9. Jeżeli Spółka nie uznała reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, a ten nie
zgadza się z decyzją Spółki, Użytkownik może zwrócić się o mediację lub
rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich
inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji jest dostępne na stronie
UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ IX Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika w Aplikacji i na stronie
internetowej www.mpotwor.pl.

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Spółkę z ważnej przyczyny, którą jest:
a. konieczność dostosowania Regulaminu do aktualnych przepisów w celu
zachowania jego zgodności z prawem,
b. konieczność dostosowania Regulaminu do postanowień, nakazów, decyzji,
orzeczeń, zaleceń uprawnionych władz publicznych,
c. zmiana funkcjonalności Aplikacji lub sposobu realizacji Usługi,
d. zmiana w procesie rejestracji bądź składania zleceń w Aplikacji,
e. konieczność wyjaśnienia niejasności oraz korekty błędów lub omyłek
pisarskich,
f. zmiana danych teleadresowych oraz innych danych identyfikujących Spółkę
i inne podmioty;
przy czym o zmianie regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony na stronie
internetowej www.mpotwor.pl lub w Aplikacji.

3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez
Spółkę, nie wcześniej jednak niż po pięciu dniach od daty ich umieszczenia na
wspomnianej wyżej stronie internetowej. Umowa z Użytkownikiem, który
wypowiedział ją po ogłoszeniu zmian w Regulaminie, a przed wejściem tych zmian
w życie zostaje rozwiązana z dniem wejścia zmian Regulaminu w życie.
Użytkownicy, którzy nie dokonali wypowiedzenia do czasu wejścia zmian
Regulaminu w życie są po tym czasie związani brzmieniem nowego Regulaminu.

4. Umowa zawarta na podstawie Regulaminu podlega prawu polskiemu.

 

Pobierz regulamin w wersji pdf

SCROLL TO TOP