Regulamin użytkownika Portfela Masterpass uPaid Wallet

 

I Postanowienia wstępne

1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), spółka uPaid Sp. z o.o.
(zwana dalej: uPaid) tworzy regulamin użytkownika Portfela Masterpass uPaid
(zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez uPaid
usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest spółka uPaid Sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie (01-678) przy ulicy Cząstkowskiej 14, wpisana do rejestru
handlowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w
Warszawie pod numerem KRS 0000387683, NIP 525-250-78-99, Regon
142961695.

II Definicje

1. Agent rozliczeniowy – organizacja przeprowadzająca Transakcję płatniczą
(Autoryzację i Rozliczenie) w oparciu o dane otrzymane z Portfela Masterpass
uPaid Wallet w ramach Systemu Masterpass.

2. Autentykacja 3DS – weryfikacja posiadacza Karty (Użytkownika) z wykorzystaniem
technologii 3D Secure, umożliwiająca bankowi bezpośrednią dodatkową
weryfikację tożsamości posiadacza Karty (Użytkownika).

3. Autoryzacja - potwierdzenie przez Użytkownika zlecenia płatności i potwierdzenie
za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego dostępności środków na rachunku
bankowym posiadacza Karty płatniczej (Użytkownika).

4. BOK uPaid Wallet - Biuro Obsługi Klienta uPaid Wallet funkcjonujące pod adresem
e-mail: .

5. CVC2/CVV2 – trzy- lub czterocyfrowy kod znajdujący się z tyłu Karty płatniczej (z
wyjątkiem Kart American Express, gdzie znajduje on się z przodu Karty) służący
do Autoryzacji Transakcji dokonywanych z jej użyciem, bez fizycznego
przedstawienia Karty płatniczej.

6. Karta lub Karta płatnicza – instrument płatniczy wydany przez bank pod auspicjami
organizacji płatniczych, którego uprawnionym posiadaczem jest Użytkownik lub
którego Użytkownik może używać za upoważnieniem posiadacza, za pomocą
którego możliwe jest przeprowadzanie Transakcji płatniczej.

7. mPIN – Mobile Personal Identification Number; czterocyfrowy kod zabezpieczający
ustanawiany dla Karty płatniczej Użytkownika w Portfelu Masterpass uPaid Wallet.

8. MSISDN - numer telefoniczny identyfikujący Użytkownika w sieci Operatora.

9. Numer Karty płatniczej – 16-cyftowy numer identyfikujący Kartę Płatniczą, widoczny
na awersie lub rewersie Karty.

10. Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarczający publiczną sieć
telekomunikacyjną.

11. Panel Klienta – strona internetowa służąca Użytkownikowi do zarządzania jego
kontem w Portfelu Masterpass uPaid Wallet oraz zarejestrowanymi w tym koncie
Kartami dostępna po zalogowaniu pod adresem upaidwallet.pl.

12. Partnerzy Systemu Masterpass – Sprzedawcy, Agenci rozliczeniowi, dostawcy
usług płatniczych (w tym uPaid) oraz inne podmioty dopuszczone przez spółkę
Mastercard Europe sprl, z siedzibą w 198A, Chausseede Tervuren, 1410
Waterloo, Belgia (zwaną dalej: Mastercard) do udziału w Usłudze.

13. Portfel Masterpass uPaid Wallet – usługa udostępniona przez uPaid i
realizowana zgodnie z zasadami Systemu Masterpass, polegająca na zapisaniu
danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika (w tym danych jego Karty
płatniczej) na koncie w formie elektronicznej w celu ich przekazania, po
otrzymaniu takiej dyspozycji od Posiadacza, Sprzedawcy lub innemu Partnerowi
Systemu Masterpass do przeprowadzenia Transakcji i realizacji innych usług na
rzecz Użytkownika.

14. System Masterpass – platforma transakcyjna oferowana przez firmę Mastercard z
podłączonymi do niej cyfrowymi portfelami, w których gromadzone są w
bezpieczny sposób w postaci elektronicznej informacje niezbędne do dokonania
Transakcji Kartą płatniczą, a także informacje niezbędne do dostarczenia
zakupionego towaru/usługi do Użytkownika i naliczenia punktów na karcie
lojalnościowej. Zgromadzone informacje są przesyłane na zlecenie Użytkownika
z cyfrowego portfela Masterpass do Sprzedawcy lub Agenta rozliczeniowego
obsługującego Transakcje dla tego Sprzedawcy, w celu zrealizowania wyżej
opisanych usług na rzecz Użytkownika.

15. Rejestracja - założenie elektronicznego konta w Portfelu Masterpass uPaid Wallet
powiązanego z MSISDN lub adresem e-mail Użytkownika (jako identyfikatorami
Użytkownika) w Portfelu Masterpass uPaid Wallet.

16. Rozliczenie – przekazanie przez Agenta rozliczeniowego na wskazany przez
Sprzedawcę rachunek bankowy kwot zrealizowanych Transakcji.

17. Sprzedawca – podmiot pełniący rolę sprzedawcy usług lub produktów na rzecz
Użytkownika i przyjmująca od Użytkownika płatność za pomocą Systemu
Masterpass.

18. Szybkie zakupy – usługa w ramach Systemu Masterpass, która umożliwia
powiązanie Portfela z wybranymi sklepami internetowymi w celu przyśpieszenie
realizacji Transakcji, o ile dany sklep udostępnia taką metodę płatności
Masterpass. Powiązanie cyfrowego portfela Masterpass poprzez wybranie opcji
„Połącz z Masterpass” lub „Connect to Masterpass” lub poprzez wyrażenie zgody
na połączenia w trakcie pierwszej Transakcji. Lista sklepów, z którymi połączy
jest cyfrowy portfel Masterpass znajduje się w zakładce „szybkie zakupy” w
Panelu Klienta. Klient może w każdej chwili rozłączyć Portfel z wybranym
sklepem i usunąć sklep z listy. W przypadku płatności w aplikacjach mobilnych,
które nie wymagają przekazywania danych klienta, wcześniejsze powiązanie nie
jest wymaganie. Szybkie płatności dostępne są w formie Express Checkout –
gdzie logowanie do portfela jest zintegrowane z logowaniem do wybranego
sklepu.

19. Transakcja lub Transakcja płatnicza – Autoryzacja, dla której wysłano żądanie
Rozliczenia do Agenta rozliczeniowego, którego skutkiem jest obciążenie
rachunku Karty płatniczej.

20. Użytkownik - osoba fizyczna powyżej 16 roku życia uprawniona do dokonywania
Transakcji płatniczych Kartą w swoim imieniu lub upoważniona do dokonywania
transakcji płatniczych w imieniu posiadacza Karty.

III Rejestracja

1. Z Portfela Masterpass uPaid Wallet mogą korzystać jedynie zarejestrowani
Użytkownicy.

2. Rejestracja odbywa się poprzez utworzenie konta Użytkownika w Portfelu
Masterpass uPaid Wallet na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, która daje
dostęp do Portfela Masterpass uPaid Wallet.

3. W procesie rejestracji konta Użytkownik podaje następujące dane:
3.1 Imię
3.2 Nazwisko
3.3 MSISDN (numer telefonu komórkowego)
3.3 Adres e-mail
3.4 Hasło do logowania do Portfela Masterpass uPaid Wallet i Panelu Klienta
3.7 Adres pocztowy (opcjonalnie)
3.8 Numery kart lojalnościowych (opcjonalnie)
3.9 Paragony (opcjonalnie)
3.10 Inne dokumenty wskazane przez Użytkownika (opcjonalnie)

4. W utworzonym koncie Użytkownik może rejestrować Karty płatnicze w formie
elektronicznej podając ich następujące dane:
4.1 Numer Karty płatniczej
4.2 Datę ważności Karty płatniczej
4.3 CVC2/CVV2 Karty płatniczej (kod nie jest utrwalany przez uPaid)
4.4 Nazwa Karty płatniczej nadana przez Użytkownika

5. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, że wprowadzone dane są aktualne i
zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji zarejestrowanych
danych.

IV Zarządzanie kontem

1. Użytkownik może edytować dane osobowe i dane Karty płatniczej zarejestrowane
w Portfelu Masterpass uPaid Wallet poprzez Panel Klienta.

2. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia w Panelu Klienta, czy w przypadku
złożenia przez niego prawidłowej dyspozycji nastąpiło przekazanie
zarejestrowanych danych z Portfela Masterpass uPaid Wallet do Sprzedawcy oraz
Agenta rozliczeniowego obsługującego Transakcje w celu przeprowadzenia
Transakcji.

3. Użytkownik może w trakcie transakcji wyrazić zgodę na dołączenie Sprzedawcy do
usługi Szybkie zakupy, natomiast w Panelu Klienta anulować usługę Szybkich
zakupów dla danego sklepu internetowego

V Aktywacja i dezaktywacja Karty w Portfelu

1. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi przekazania danych z Portfela
Masterpass uPaid Wallet do Sprzedawcy oraz Agenta rozliczeniowego
obsługującego Transakcje dla tego Sprzedawcy w celu przeprowadzenia
Transakcji wymaga aktywacji Karty.

2. Aktywacja Karty polega na weryfikacji tożsamości Posiadacza Karty (Użytkownika)
przez uPaid, a następnie nadaniu Karcie numeru mPIN przez Użytkownika.

3. Weryfikacja uprawnienia Posiadacza Karty (Użytkownika) do posługiwania się
Kartą odbywa się poprzez:
3.1 Transakcję typu Reversal 3DS* – przeprowadzenie Autoryzacji z Autentykacją
3DS o wartości 1,00 PLN weryfikowaną Kartą lub
3.2 Transakcję typu Reversal na losową kwotę* – przeprowadzenie Autoryzacji na
losową kwotę w przedziale 1 PLN-2 PLN weryfikowaną Kartą i wskazanie
przez Użytkownika do uPaid prawidłowej wartości zablokowanej kwoty na
rachunku powiązanym z Kartą.
* rodzaj Transakcji, dla której wysłano żądanie Autoryzacji, ale nie zostanie
przeprowadzone Rozliczenie, co powoduje czasowe zablokowanie kwoty na
rachunku powiązanym z Kartą przez bank. Po zwolnieniu blokady cała kwota
zostaje zwrócona na konto Użytkownika. O czasie zwolnienia blokady decyduje
bank wydawca Karty.

4. mPIN nadany Karcie jest przechowywany przez uPaid wraz z pozostałymi danymi
Karty i może zostać zmieniony przez Użytkownika w Panelu Klienta poprzez
nadanie nowego numeru mPIN lub poprzez ponowną aktywację Karty.

5. Użytkownik może w Panelu Klienta dezaktywować dowolną z zarejestrowanych w
Portfelu Masterpass uPaid Wallet Kart płatniczych, co oznacza, że jej dane nie
mogą zostać przekazane do Sprzedawcy oraz Agenta rozliczeniowego
obsługującego Transakcje w celu przeprowadzenia Transakcji.

6. Każda z dezaktywowanych przez Użytkownika Kart może zostać ponownie
aktywowana.

VI Płatność przy użyciu Portfela Masterpass uPaid Wallet

1. Użytkownik może dokonać płatności przy użyciu Portfela Masterpass uPaid Wallet
w każdym sklepie internetowym lub punkcie handlowo-usługowym, które oferują
Użytkownikowi wybór metody płatności Masterpass (dalej „Sklep”).

2. Dokonanie płatności poprzez użycie Portfela Masterpass uPaid Wallet po
zamówieniu towaru lub usługi w Sklepie wymaga wybrania opcji „Płacę z
Masterpass” lub „Masterpass”, następnie zalogowania do Portfela Masterpass
uPaid Wallet i potwierdzenia zlecenia dokonania Transakcji kodem mPIN, z
wyjątkiem opisanym w poniższym punkcie.

3. W przypadku powiązania Sklepu z usługą Szybkie zakupy w opcji Express
Checkout (o ile Sklep oferuje taką możliwość) zalogowanie do Sklepu zastępuje
zalogowanie do Portfela Masterpass uPaid Wallet i zlecenie dokonania Transakcji
wymaga wobec Użytkownika tylko wyboru opcji „płacę z Masterpass” lub
„Masterpass” bez logowania do Portfela Masterpass uPaid Wallet i podawania
kodu mPIN.

4. Zlecenie przez Użytkownika dokonania Transakcji na zasadach opisanych w
powyższych punktach uprawnia uPaid do przekazania Sprzedawcy w Sklepie oraz
Agentowi rozliczeniowemu obsługującemu Transakcje dla tego Sprzedawcy
danych zapisanych w Portfelu Masterpass uPaid Wallet, a niezbędnych do
dokonania Transakcji oraz świadczenia dodatkowych usług dostawy towaru/usługi
do Użytkownika i naliczenia punktów na karcie lojalnościowej – tj. danych Karty
płatniczej, adresu dostawy oraz danych dotyczących kart lojalnościowych.

VII Wyrejestrowanie

1. Użytkownik może w każdym momencie wysłać do BOK uPaid Wallet na adres
prośbę o usunięcie konta. Prośba o usunięcie rozpatrywana
jest w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania
prośby. uPaid zachowuje w takim przypadku prawo do zweryfikowania tożsamości
Użytkownika.

2. uPaid zastrzega sobie prawo do zablokowania konta po 1 roku braku aktywności
Użytkownika oraz do usunięcia konta po 3 latach od momentu zablokowania. Brak
aktywności liczony jest na podstawie ostatniej daty logowania się Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie trwania blokady wysłać prośbę o
odblokowanie konta do BOK uPaid Wallet na adres . Prośba o
odblokowanie jest rozpatrywana w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia
następującego po dniu otrzymania prośby. uPaid zachowuje w takim przypadku
prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

4. W przypadku nie wykonania czynności wskazanej w punkcie poprzedzającym po
zakończeniu trwania blokady konta są trwale usuwane (co oznacza również
usunięcie zarejestrowanych danych Kart płatniczych Użytkownika).

5. uPaid ma prawo do zachowania historii przeprowadzanych Transakcji przez
Użytkowników po usunięciu ich kont w formie niespersonalizowanej jedynie do
celów statystycznych.

6. Użytkownikom przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego
oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie do uPaid (do zachowania
terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem), co skutkuje trwałym
usunięciem jego konta.

VIII Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną

1. uPaid świadczy usługę rejestracji i przechowywania danych osobowych
Użytkownika – wymienionych w punkcie III Rejestracja - w bezpiecznym systemie
informatycznym Portfela Masterpass uPaid Wallet.

2. uPaid świadczy usługę aktywacji Karty w Portfelu Masterpass uPaid Wallet
polegającą na weryfikacji tożsamości Posiadacza Karty (Użytkownika) i nadaniu
numeru mPIN do Karty.

3. uPaid świadczy usługę przekazywania zarejestrowanych danych z Portfela
Masterpass uPaid Wallet w wyniku dyspozycji Użytkownika:
3.2 do Sprzedawcy oraz Agenta rozliczeniowego obsługującego Transakcje –
danych niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji płatniczej (Autoryzacji i
Rozliczenia),
3.3 do Sprzedawcy – danych niezbędnych do zatwierdzenia Transakcji przez
Użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Sprzedawcy.
Użytkownik potwierdza dyspozycję przekazania danych podając prawidłowy numer
mPIN Karty, która ma służyć do dokonania Transakcji, z wyjątkiem usługi Szybkich
zakupów – Express Checkout, która tego nie wymaga.

4. uPaid świadczy usługę wsparcia i obsługi Użytkowników korzystających z Portfela
Masterpass uPaid poprzez udostępnienie Panelu Klienta i BOK uPaid Wallet ,
odpowiednio do zarządzania kontem Użytkownika i zgłaszania problemów z
działaniem usług świadczonych przez uPaid.

IX Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Realizacja usługi polegającej na uwierzytelnieniu danych i przekazaniu ich z
Portfela Masterpass uPaid Wallet do Sprzedawcy oraz Agenta rozliczeniowego
obsługującego Transakcje dla tego Sprzedawcy do dokonania Transakcji nastąpi
niezwłocznie po otrzymaniu przez uPaid Wallet prawidłowo wydanej dyspozycji
realizacji Transakcji od Użytkownika, tj. po podaniu przez Użytkownika
prawidłowego numeru mPIN do Karty, którą ma być dokonana Transakcja, z
wyjątkiem usługi Szybkich zakupów – Express Checkout.

2. uPaid może odrzucić polecenie realizacji usługi uwierzytelnienia danych i ich
przekazania z Portfela Masterpass uPaid Wallet do Sprzedawcy oraz Agenta
rozliczeniowego obsługującego Transakcje dla tego Sprzedawcy w celu
przeprowadzenia Transakcji, w następujących sytuacjach:
2.1 Uzasadnionego podejrzenia, że Transakcja jest dokonywana przez
nieuprawnioną osobę;
2.2 Podejrzenia defraudacji środków Użytkownika;
2.3 Nieotrzymania od Użytkownika prawidłowych danych niezbędnych do
przeprowadzenia Transakcji w czasie wyznaczonym na ich wprowadzenie, w
tym podania numeru mPIN,
2.4 Nieważności lub zastrzeżenia Karty płatniczej, którą przeprowadzona ma być
Transakcja;
2.5 Próby dokonywania płatności w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
2.6 Naruszenia istotnych postanowień Regulaminu lub powtarzającego się
naruszania jakichkolwiek postanowień Regulaminu.
2.7 Polecenia organu administracji publicznej lub organów ścigania.

3. Korzystanie z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu jest dla
Użytkownika bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do
ponoszenia opłat związanych z wykonaniem transakcji płatniczych na mocy umów
zawartych z uczestnikami tych transakcji. Użytkownik zobowiązany jest również do
ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z
korzystaniem przez Użytkownika z usług uPaid.

4. uPaid nie świadczy usług Autoryzacji i Rozliczenia.

5. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji dotyczących usług realizowanych w ramach Regulaminu.

6. Użytkownik może – poprzez zaznaczenie stosownej opcji przy Rejestracji lub w
Panelu Klienta – wyrazić zgodę na otrzymywanie od uPaid informacji handlowej
drogą elektroniczną.

7. uPaid zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług
celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

8. uPaid przysługuje prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku
uzasadnionych podejrzeń dokonywania na jego koncie działań i zaniechań
zabronionych przez prawo, niniejszy Regulamin oraz wewnętrzne zasady
bezpieczeństwa uznawane przez uczestników systemu płatności, z którego
korzysta Użytkownik. Zablokowanie konta trwa do momentu wyjaśnienia
wątpliwości przez uPaid lub innych uczestników systemu płatności. O przyczynach
dokonania blokady uPaid nie musi informować Użytkownika.

X Odpowiedzialność

1. uPaid, jako właściciel pełni praw autorskich do Portfela Masterpass uPaid Wallet
(w tym do jego nazwy i logo), ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie, w
tym zgodność z aktualnymi zasadami działania Systemu Masterpass.

2. Odpowiedzialność za przeprowadzenie Autoryzacji i Rozliczenia ponosi Agent
rozliczeniowy. Czas przeprowadzenia Rozliczenia jest zgodny z procedurami dla
rozliczeń międzybankowych. uPaid nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
wynikłe z tego tytułu. uPaid nie ponosi odpowiedzialności za jakość i prawidłowość
usług, które świadczy Agent rozliczeniowy.

3. Odpowiedzialność za przedstawienie Użytkownikowi Transakcji do zatwierdzenia
na swojej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej ponosi Sprzedawca lub na
zlecenie Sprzedawcy firma obsługująca płatności u Sprzedawcy. uPaid nie ponosi
odpowiedzialności za jakość i prawidłowość usług, które świadczy Sprzedawca.

4. uPaid nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które
uPaid nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W
przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na
okres równy okresowi działania siły wyższej.

5. uPaid nie ponosi odpowiedzialności za działanie Systemu Masterpass.

6. Właścicielem praw autorskich do Systemu Masterpass jest firma Mastercard, który
udostępnił warunki działania Systemu w dokumencie „Masterpass – Warunki
użytkownika”. System Masterpass jest dostarczany w takiej formie w jakiej się
obecnie znajduje, w miarę dostępności i ze wszystkimi ewentualnymi zawartymi w
nim wadami. Mastercard nie składa żadnych wyraźnych ani domniemanych
zapewnień, w tym, między innymi, zapewnień dotyczących zbywalności, jakości
informacji, niezakłóconego korzystania, nienaruszania praw osób trzecich, tytułu
ani przydatności do określonego celu. Mastercard nie gwarantuje, że informacje
zawarte w Systemie Masterpass (w tym, między innymi, jakiekolwiek informacje
dotyczące produktów lub usług akceptantów) lub jakiejkolwiek strony osób trzecich
będą poprawne ani kompletne, ani że System Masterpass lub jakakolwiek strona
osób trzecich będzie wolna od błędów, zakłóceń, wolna od oprogramowania typu
spyware, malware, adware, wirusów, robaków lub innych złośliwych kodów
programistycznych, ani że będzie funkcjonować w sposób spełniający wymogi
Użytkownika. Mastercard nie gwarantuje, że System Masterpass będzie działać na
urządzeniach Użytkownika, z jego systemami operacyjnymi lub innym
oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach lub urządzeniach mobilnych
Użytkownika. Informacje uzyskane przez Użytkownika przez Mastercard nie
stanowią jakiejkolwiek gwarancji. Użytkownik przyjmuje wszystkie ryzyka związane
z korzystaniem z Systemu Masterpass. Obowiązkiem Użytkownika jest ustalenie
czy System Masterpass jest odpowiedni i adekwatny do jego potrzeb. Użytkownik
w szczególności potwierdza, że Mastercard nie ma żadnej kontroli i nie
wykorzystuje informacji płatniczych przekazywanych przez System Masterpass w
imieniu Użytkownika i Mastercard nie może zapewnić, że wszystkie Transakcje
zostaną zawarte lub że strona, która wydała kartę lub numer kart premiowych
Użytkownika, w zależności od przypadku, autoryzuje Transakcje, które Użytkownik
inicjuje.

7. Niezależnie od tego czy jakikolwiek środek zawarty w niniejszym regulaminie
spełnia swój cel czy nie, firma Mastercard nie ponosi odpowiedzialności wobec
Użytkownika za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne,
wynikowe ani inne (w tym, między innymi, z tytułu uszkodzenia ciała, uszkodzenia
mienia, utraty możliwości korzystania z Systemu Masterpass, utraty klientów, straty
ekonomicznej, utraty danych lub utraty zysków, niezależnie od formy działania (w
tym, między innymi, na podstawie kontraktu, z tytułu zaniedbania lub innych
działań deliktowych) wynikających lub powstających w związku z:
7.1 Niniejszym regulaminem;
7.2 System Masterpass, w tym korzystaniem z Usługi przez Użytkownika w
połączeniu z aplikacją zewnętrzną;
7.3 Zakłóceniem usługi związanym z Systemem Masterpass;
7.4 Jakąkolwiek Kartą, numerem karty premiowej, lub stroną osoby trzeciej;
7.5 Jakimkolwiek produktem lub usługą uzyskaną poprzez Transakcję dokonaną z
wykorzystaniem informacji płatniczych przekazanych przez System Masterpass;
7.6 Działaniami lub zaniechaniami jakiegokolwiek Partnera System Masterpass,
7.7 Korzystaniem przez Użytkownika z urządzenia mobilnego, w tym braku
zwracania uwagi na otoczenie takiego korzystania, lub
7.8 Nieuprawnionym dostępem jakiejkolwiek osoby do usług świadczonych przez
Mastercard i systemów Mastercard, w tym danych osobowych, nawet jeżeli firma
Mastercard została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń, znanych mu obecnie lub ujawnionych w
przyszłości, jakie mogą mu przysługiwać wobec firmy Mastercard w wyniku
korzystania przezeń z Systemu Masterpass. Bez ograniczenia powyższego, firma
Mastercard nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy danych
dotyczących numeru kart premiowych, opisów produktów lub usług oferowanych
przez akceptantów Usługi Masterpass lub jakiekolwiek opłaty lub karty dotyczące
nośnika mobilnego lub opłaty za rachunek karty lub kary, jakie Użytkownik może
ponosić w wyniku korzystania z Systemu Masterpass, w tym opłaty i kary, jakie
mogą wynikać z działań lub zaniechań Mastercard.
Niezależnie od powyższego, łączna odpowiedzialność firmy Mastercard wobec
Użytkownika z tytułu wszelkich szkód, strat i podstaw powództwa, na podstawie
kontraktu lub deliktu (w tym, między innymi, zaniedbania) lub w inny sposób w
żadnych okolicznościach nie przekroczy równowartości kwoty stu dolarów
amerykańskich (100 USD), o ile na takie ograniczenie pozwalają aktualnie
obowiązujące powszechne przepisy prawa.

XI Przetwarzanie danych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest uPaid.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w niezbędnym, wskazanym
przez uPaid zakresie, jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania
umowy w postaci niniejszego Regulaminu.

3. uPaid wyznaczył Inspektowa Danych Osobowych, z którym można skontaktować
się pod adresem e-mail: w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych przez uPaid.

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):
4.1 w celu wykonania Regulaminu – na podstawie niezbędności przetwarzania
danych osobowych do wykonania umowy w postaci niniejszego Regulaminu;
4.2 w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu uPaid, jakim jest analiza wyników działalności
gospodarczej uPaid;
4.3 w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług uPaid – na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu uPaid, jakim jest marketing bezpośredni
własnych produktów lub usług;
4.4 w celach marketingowych (innych niż wskazane w punkcie 4.3) lub
otrzymywania informacji handlowej – na podstawie dobrowolnej zgody
Użytkownika;
4.5 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i wykonania
obowiązków prawnych ciążących na uPaid – na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu uPaid, jakim jest korzystanie z powyższych uprawnień i
wypełnianie obowiązków prawnych.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane Organizacjom Płatniczym,
Agentom rozliczeniowym, Sprzedawcom, dostawcom usług IT, dostawcom usług
telekomunikacyjnych i dostawcom usług obsługi klienta w celu prawidłowej
realizacji usług określonych w Regulaminie, a także agencjom marketingowym w
celu realizacji usług marketingowych i przesyłania informacji handlowej.

6. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarza uPaid, ma prawo dostępu do
przetwarzanych przez uPaid i dotyczących go danych, prawo ich sprostowania,
poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, usunięcia, wniesienia
sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania przez uPaid, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem, pisząc w tym celu na adres e-mail:
. Skorzystanie z trzech ostatnich uprawnień oznacza jednocześnie
zakończenie świadczenia usług objętych Regulaminem, z uwagi na brak
możliwości ich dalszego świadczenia.

7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres posiadania przez
Użytkownika konta w Portfelu Masterpass uPaid Wallet oraz przez okres
niezbędny do wykonania zleconej Transakcji. Ponadto dane osobowe
przetwarzane są w niezbędnym zakresie dla celów rachunkowych i podatkowych
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz w niezbędnym
zakresie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres
przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przez
okres trwania toczącego się postępowania.

8. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarza uPaid, ma prawo wniesienia
skargi dotyczącej przetwarzania jego danych przez uPaid do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

XII Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług wymienionych w niniejszym Regulaminie
pomiędzy uPaid i Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem każdej strony
internetowej lub aplikacji mobilnej, która umożliwia dostęp do Portfela Masterpass
uPaid Wallet w ramach Systemu Masterpass lub za pośrednictwem Panelu Klienta.

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą Rejestracji pod warunkiem potwierdzenia
zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz po wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez uPaid.

3. Rozwiązywanie umowy o świadczenie usług wymienionych w niniejszym
Regulaminie pomiędzy uPaid i Użytkownikiem skutkujące zakończeniem i brakiem
możliwości korzystania z tych usług i następuje w wyniku:
3.1 Wyrejestrowania i likwidacji konta Użytkownika.
3.2 Dokonywania płatności w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
3.3 Naruszenia istotnych postanowień Regulaminu lub powtarzającego się
naruszania jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

XIII Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez uPaid:
1.1 Drogą elektroniczną na adres e-mail:
1.2 Pocztą na adres uPaid

2. Reklamacja powinna zawierać:
2.1 Identyfikator Użytkownika, czyli numer telefonu MSISDN lub adres e-mail, które
zostały zarejestrowane na koncie Użytkownika w Portfelu Masterpass uPaid
Wallet,
2.2 Przedmiot reklamacji,
2.3 Adres zwrotny, na który ma być przesłana odpowiedź.

3. Przedmiotem reklamacji może być wykonanie przez uPaid usługi, niezgodnie z
warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
4.1 Powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym
funkcjonowaniem sieci internetowej, przeglądarki internetowej lub łącz
telekomunikacyjnych oraz napraw serwisowych, które uPaid musi prowadzić w
celu utrzymania sprawności Usługi informatycznego.
4.2 Odmowa przeprowadzenia Transakcji (Autoryzacji i Rozliczenia) przez Agenta
rozliczeniowego lub bank w stosunku do prawidłowo przekazanych przez
uPaid z Portfela Masterpass uPaid Wallet danych Użytkownika.
4.3 Brak możliwości zatwierdzenia Transakcji na stronie internetowej lub w
aplikacji mobilnej Sprzedawcy lub firmy obsługującej płatności u Sprzedawcy
pomimo prawidłowo przekazanych przez uPaid z Portfela Masterpass uPaid
Wallet danych Użytkownika.
4.4 Czas zdjęcia przez bank blokady środków na rachunku Karty powstałej w
ramach weryfikacji tożsamości Posiadacza Karty (Użytkownika).
4.5 Inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania
uPaid nie odpowiada.
4.6 Usługa, która została wykonana po utracie wyłącznej a niezgłoszonej kontroli
nad numerem MSISDN (kradzież, chwilowe pozostawienie telefonu bez
kontroli, oddanie telefonu). W takim przypadku Użytkownik powinien
natychmiast zgłosić zdarzenie do BOK uPaid Wallet (czynne tylko w godzinach
pracy biura uPaid podanych na stronie internetowej uPaid) jednocześnie
logując się do Panelu Klienta i dezaktywując wszystkie Karty płatnicze.

5. uPaid zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi na reklamację. Termin ten
liczony jest od daty zarejestrowania reklamacji w uPaid.

XIV Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie
internetowej Portfela MasterPass uPaid.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje również tych Użytkowników, którzy zarejestrowali
się do usługi Mastercard Mobile. Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie
we wszystkich rozwiązaniach Sprzedawców, w których uPaid dostarcza obsługę
płatności pod nazwą Mastercard Mobile.

3. uPaid zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych
powodów w następujących przypadkach:
3.1 wprowadzenie nowej lub usunięcie dotychczasowej funkcji Portfela
MasterPass uPaid z inicjatywy uPaid lub Mastercard,
3.2 wprowadzenie zmian w sposobie działania dotychczasowej funkcji Portfela
MasterPass uPaid z powodu zmian rynkowych lub technologicznych,
3.3 wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczasowych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa wpływające na konieczność zmiany Regulaminu.

4. O zmianie Regulaminu uPaid poinformuje Użytkownika na stronie internetowej
Portfela Masterpass uPaid podczas logowania do konta. Wraz z informacją o
zmianie Regulaminu Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z jego
nową treścią oraz akceptacji zmian.

5. Warunkiem dalszego korzystania z Portfela MasterPass uPaid jest akceptacja
przez Użytkownika zmian w Regulaminie. Treść zmienionego Regulaminu wiąże
Użytkownika od momentu zaakceptowania zmian. Brak akceptacji w przypadku
zmiany regulaminu, powoduje zablokowanie konta Użytkownika i tym samym
oznacza rozwiązywanie umowy o świadczenie usług wymienionych w niniejszym
Regulaminie pomiędzy uPaid i Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

 

Pobierz regulamin w wersji pdf

SCROLL TO TOP